Scroll to top

Bilgi Paylaşımı: KONFERANS- TAS3: ARKEOLOJİ VE GÖSTERGEBİLİM


admin - 23 Haziran 2015 - 0 comments

Tematik Arkeoloji Serisi 3: Arkeoloji ve Göstergebilim konferansı 18-19 Ağustos tarihleri arasında Urla Klazomenai Kazıları, Hitit Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından Urla-İzmir´de gerçekleşiyor.
Tematik Arkeoloji Toplantılarının üçüncüsü, arkeoloji ve göstergebilim arasındaki ilişkinin arkeolojik örnekler üzerinden tartışılmasını ve bu konuda yapılan/yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Göstergebilim, insanın doğal dürtüleriyle ürettiği, bilişsel deneyimleri ve algıları sonucunda ortaya çıkardığı işaretleri anlamlandırmaya yönelik çalışan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Göstergebilimde işaret kavramı ile kast edilen sadece semboller değil nesneler, tasvirler, kelimeler, düşünceler, yapılar ve tüm bunların bağlı olduğu kültürel kodlar, inaçlar, gelenekler ve sosyal ilişkiler biçimidir. Bu bağlamda göstergebilim, arkeoloji ve antropolojinin sahip olduğu verileri yorumlamak ve açıklamak için kullandığı temel kuramsal yaklaşımlardan biridir. Geleneksel gösterge sistemleri ve kültürel kodlara dair en erken arkeolojik verilerin tartışılması; bilginin bellekte kodlanması ve bunun maddi kültürde yansıma biçimleri; zaman ve mekan özgünlüğüne sahip olmayan evrensel sembollerin ve sembolik nesnelerin köken sorunu; arkeolojik tasvirler üzerinden doğal ve kültürel peyzajların anlaşılması ve yorumlanması gibi konular arkeoloji ile göstergebilim arasındaki kuvvetli bağları vurgulayan en önemli noktalar arasında yer alırlar. Geleneksel arkeoloji pratiği, maddi kültür üzerinden sembolizm çerçevesinde yorumlamalar yapmaya dayanır. Ancak arkeolojik nesne veya veri olarak bulduğumuz göstergeler çok daha karmaşık kültürel kodlara ve sistemlere ait olabilirler. Görüngübilim/Phenomenology ve son zamanlarda Sensorial/Duyusal arkeoloji gibi yaklaşımlar arkeolojik veriyi yorumlarken daha soyut kavramların da göz önünde bulundurulmasını önermektedir. Arkeolojinin temel çalışma öznesini oluşturan nesnelerin birbiri ile ilişkilerinden yola çıkarak insan ile olan ilişkisi ve tüm bunları çevreleyen doğal ve kültürel peyzajların anlaşılması ve yorumlanması gibi konular arkeoloji ile göstergebilim arasında kuvvetli bağlar oluşturur. Bu bağlamda 3. Tematik Arkeoloji Toplantısı’yla amaçlanan da arkeolojik verilerin anlaşılması ve yorumlanmasında göstergebilimin katkıları üzerinde durmaktır. Kuşkusuz doğa, peyzaj, sosyal coğrafyanın, yerleşme, bina, materyal kültür vb. yapılandırılmış anlamların barındırdıkları semiyotik mesajı ve mesajın içeriğine etki eden toplumsal ve sosyal olguları anlamaya yönelik bilgi paylaşımı ve tartışma günümüz Türkiye arkeolojisi için önemli bir adım olacaktır.
 
Düzenleme Komitesi: Yaşar Ersoy, Elif Koparal, Güneş Duru, Zeynep Aktüre
daha detaylı bilgiye ve programa ulaşmak için: https://tematikarkeolojiserisi3.wordpress.com/

Related posts

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir